راه بندها

راه بندها

راه بند
راه بندها برای توقف وسائل نقلیه در نقاطی از مسیر طراحی گشتند که آن نقاط از لحاظ امنیت بیشترین حساسیت را در منطقه داشته باشند. وقایع تروریستی که در چند…