سیستمهای بازرسی انسان با X-Ray
منتشرشده در اسکنر

سیستمهای بازرسی انسان با X-Ray

این سیستم از نوع سیستمهای اسکن  X-Ray بی ضرر برای سلامت انسان می باشد و بر اساس نوع پروژه تولید می گردد.سیستمهای بازرسی انسان با X-Ray از کاملترین و جدیدترین تکنولوژی سیستمهای بازرسی مواد وتجهیزات خطرناک هستند که نتایج را بسیار سریع برای مدیریت حراست به نمایش در می آورند.

اطلاعات بیشتر