اسکن X-Ray خودرو
منتشرشده در اسکنر

اسکن X-Ray خودرو

این اسکنر با حفظ حداکثر استاندارهای حفاظتی برای کشف مواد خارجی، مسافران غیر مجاز، مواد منفجره، مواد مخدر و سایر مواد درکامیونها، وسایل نقلیه مسافری، تریلرها و کامیونهای بزرگ بدون باز کردن درب آنها درمکانهایی نظیر فرودگاه ها، پایانه ها، بنادر و جاده ها در یک منطقه کاربرد دارند.
این سیستم جهت آسیب نرسیدن به افراد داخل اتومبیل ، ون ، اتوبوس و غیره  حداقل تشعشع را داراست.
سیستم دستگاه به گونه ای طراحی می شود که مقاطع مختلف برداشته شده از یک خودرو با هم پوشانی مناسبی به یکدیگر متصل می شوند و در صفحه نمایش اپراتور بصورت دقیق و یکپارچه قابل رویت و ضبط است.

اطلاعات بیشتر

محتوای بیشتر در این بخش: سیستم اسکن زیر خودرو »